Verse bloemen
24/7 Bereikbaar
Snelle levering
Veilig afrekenen

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 1 september 2020.

Algemene Voorwaarden Verrasjevriend, gevestigd aan Van der Heijdenlaan 27, 3705 EC te Zeist, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77403371.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Verrasjevriend: Verrasjevriend, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Verrasjevriend is de primaire handelsnaam. Verrasjevriendin is de secundaire handelsnaam. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op beide handelsnamen, Daar waar in deze Algemene Voorwaarden staat geschreven “Verrasjevriend” dient ook gelezen te worden ‘Verrasjevriendin”. Verrasjevriend is een onderneming die een webshop runt, waarop zij zelf Producten ten verkoop aanbiedt en waarop Leveranciers Producten ten verkoop kunnen aanbieden.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Verrasjevriend en de Koper.

Koper:  Degene die de gelding van deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en een Product heeft gekocht via de webshop van Verrasjevriend. De Koper kan zowel een Consument als een Bedrijf zijn.

Consument: De Koper, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bedrijf: De Koper, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Verrasjevriend en de Leverancier. Verrasjevriend biedt een ruim assortiment Producten aan, waaronder cadeautjes en uitjes, die te koop zijn via de webshop van Verrasjevriend: www.verrasjevriend.nl of www.verrasjevriendin.nl.

Voucher: De door Verrasjevriend, namens de Leverancier, digitaal aangeboden tegoedbon waarvan tegen inlevering de Koper het uitje kan verkrijgen. De Voucher vermeldt de naam en locatie van de Leverancier, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode. Bij een Voucher zal duidelijk op de webshop vermeld worden op welke dagen de Voucher gebruikt kan worden. De Voucher valt onder de Producten. Daar waar gesproken wordt over “Product” dient ook gelezen te worden “Voucher”. Daar waar expliciet over “Voucher” gesproken wordt, heeft slechts betrekking op Vouchers en niet op Producten.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen Verrasjevriend en de Koper is Koop op afstand: de (ver)koop van Producten, waarbij in het kader van een door Verrasjevriend georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen en waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt tussen Verrasjevriend en de Koper.

1.2 Verrasjevriend verkoopt via haar webshop Producten aan Kopers. Daarnaast biedt zij aan Leveranciers de mogelijkheid om op haar webshop de Producten van de Leverancier ten verkoop aan te bieden. Op die bedrijfsactiviteit zijn de volgende termen in de volgende betekenis van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en gebruikt maakt van de webshop van Verrasjevriend om daarop zijn/haar Producten te verkopen. In het geval de Leverancier Producten verkoopt via de webshop van Verrasjevriend, fungeert Verrasjevriend slechts als tussenpersoon bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper en is geen partij bij die overeenkomst. Verrasjevriend brengt vraag en aanbod bij elkaar. De Leverancier mag nooit, zonder tussenkomst of goedkeuring van Verrasjevriend, contact opnemen met de Koper.

Dienst: Alle werkzaamheden die Verrasjevriend voor of ten behoeve van de Leverancier heeft verricht: het ten verkoop aanbieden van zijn/haar Producten via de webshop van Verrasjevriend.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Verrasjevriend en Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst gesloten tussen de Leverancier en de Koper, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Kortom: deze Algemene Voorwaarden gelden altijd als de Koper een Product koopt via de webshop van Verrasjevriend. Mochten Verrasjevriend en de Leverancier hebben afgesproken dat wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, zal Verrasjevriend dit duidelijk vermelden bij het desbetreffende Product.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Verrasjevriend, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Verrasjevriend en de Leverancier in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Verrasjevriend zijn overeengekomen.

Indien Verrasjevriend niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verrasjevriend in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Verrasjevriend of de Leverancier zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Zowel Verrasjevriend als de Leverancier kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verrasjevriend of de Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verrasjevriend of de Leverancier anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Verrasjevriend of de Leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.

Alle aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Verrasjevriend en de Koper of de Leverancier en de Koper komt tot stand doordat de Koper de aanbieding van Verrasjevriend of de Leverancier tijdig aanvaard.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd: tot het moment waarop de koop voltooid is.

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst (Koop op afstand)

De Overeenkomst tussen Verrasjevriend en de Koper of de Leverancier en de Koper valt onder “Koop op afstand”. In het geval van Koop op afstand dient de levering binnen 30 dagen te geschieden en heeft Verrasjevriend of de Leverancier het recht om de Koper tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.

In geval van Koop op afstand heeft de Koper het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Koper het recht de overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien de Producten niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Indien Verrasjevriend of de Leverancier de Koper niet heeft geïnformeerd over zijn/haar rechten met betrekking tot Koop op afstand, heeft de Koper het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de geleverde Producten, zonder opgave van redenen te ontbinden. Gelet op het feit dat de Koper deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en dit artikel de Koper uitvoerig informeert over zijn/haar rechten, heeft Verrasjevriend of de Leverancier voldaan aan zijn informatieplicht.

De Koper kan de Overeenkomst herroepen door schriftelijk (of elektronisch) aan Verrasjevriend door te geven dat hij/zij de overeenkomst wenst te herroepen. Verrasjevriend zal dit doorsturen naar de Leverancier.

Indien de Koper de geleverde Producten terugzendt, dient de Koper de Producten in de originele verpakking, in perfecte staat, onbeschadigd, ongebruikt en zonder parfum- en/of sigarettenlucht, haren en geuren van huisdieren of andere sporten, met alle geleverde toebehoren, te retourneren.

De verzendkosten voor het versturen van de Producten naar de Koper komen voor rekening van de Koper.

Indien de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht, is de Koper verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Koper Verrasjevriend heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt Verrasjevriend de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Verrasjevriend (of de Leverancier) uiterlijk binnen 14 dagen het aanbetaalde bedrag, eventueel minus de verzendkosten voor het terugzenden van de Producten, terug. Indien Verrasjevriend (of de Leverancier) en de Koper overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Verrasjevriend (of de Leverancier). Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Koper gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Verzegelde producten waarvan de Koper de zegel heeft verbroken;
 • Hygiënische producten waarvan de Koper de zegel heeft verbroken;
 • Producten die met de instemming van de Koper al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten van persoonlijke aard;
 • Producten op maat gemaakt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zover de aard van het Product zich daartegen verzet. Indien de Producten betrekking hebben op hygiëne (bijvoorbeeld ondergoed, mondkapjes, etcetra), Producten waarvan de verzegeling is verbroken, Producten die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld etens- en drinkenswaren, ballonnen, bloemen, etcetera) kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden. Deze Producten kunnen daarom niet worden teruggestuurd met een beroep op het herroepingsrecht.

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Verrasjevriend de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Verrasjevriend de Koper hierover van tevoren inlichten.

Verrasjevriend zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Verrasjevriend kan worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Verrasjevriend en de Koper zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst

Verrasjevriend heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

De Koper verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Verrasjevriend.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verrasjevriend het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 8 Prijs

Voor de verkoop van de Producten aan de Koper ontvangt Verrasjevriend van de Koper een financiële tegenprestatie: de Prijs.

De Prijs is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Prijs is exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar landen buiten Nederland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Verrasjevriend tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Koper opgaaf doen.

Artikel 9 Wijziging Prijs

Indien Verrasjevriend met de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Prijs overeenkomt, is Verrasjevriend gerechtigd tot verhoging van deze Prijs, ook wanneer de Prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Verrasjevriend het voornemen heeft om de Prijs te wijzigen, stelt zij de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een verhoging van de Prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Koper de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging van de Prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verrasjevriend rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Verrasjevriend alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Registratie gegevens

De Koper is gehouden de gegevens, die voor de registratie noodzakelijk zijn, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van de gegevens krijgt de Koper de mogelijkheid om zijn/haar gegevens te controleren.

Het gebruik en eventueel misbruik van de inloggegevens komt voor rekening en risico van de Koper. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en beveiligd bewaren van zijn/haar inloggegevens.

Verrasjevriend gaat ervan uit dat handelingen verricht op haar platform via de inloggegevens van de Koper worden verricht door de Koper. De gevolgen van deze handelingen komen voor rekening en risico van de Koper.

Door registratie gaat de Koper ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt door Verrasjevriend (onder andere voor het verwerken van de aankoop, het versturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven) en door Verrasjevriend worden gedeeld met de Leverancier om de levering plaats te laten vinden.

Artikel 11 Levering

Levering vindt plaats op het door de Koper opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

Levering vindt plaats doordat het Product in macht wordt gesteld aan de Koper (in de hoedanigheid van Consument), dan wel ter beschikking wordt gesteld aan de Koper (in de hoedanigheid van Bedrijf). Na levering gaat het risico van de zaak over op de Koper.

De Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Koper op de plaats van de levering het Product weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper, nadat Verrasjevriend de Koper hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Indien de Koper op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Verrasjevriend opgegeven termijn. Verrasjevriend heeft met de Leverancier afgesproken dat de levering moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Indien voor de levering van het Product een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Verrasjevriend (of de Leverancier) gegevens of instructies nodig heeft van de Koper, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Koper deze aan Verrasjevriend heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Koper Verrasjevriend (of de Leverancier) schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verrasjevriend (of de Leverancier)  alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Verrasjevriend (of de Leverancier) haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verrasjevriend (of de Leverancier) binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Koper het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Risico-overgang

De Producten die de Koper op de webshop heeft gekocht zijn tot het tijdstip van de levering aan de Koper, voor rekening en risico van Verrasjevriend (of de Leverancier).

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop de zaken in de macht van de Koper of een door de Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Verrasjevriend (of de Leverancier) in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verrasjevriend (of de Leverancier) totdat de Koper hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het betalen van de Prijs) volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Koper, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Verrasjevriend aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betalingen vinden voornamelijk vooraf plaats via iDeal (voor de levering van de Producten), maar de Koper heeft ook de mogelijkheid om achteraf te betalen via AfterPay (nadat de Producten zijn geleverd). Indien de Koper gebruik maakt van “achteraf betalen” door middel van AfterPay, dient de Koper te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van het betaaloverzicht. Op de betaling zijn dan ook de algemene voorwaarden van AfterPay van toepassing.

De Koper is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Koper zijn de vorderingen van en de verplichtingen van de Koper jegens Verrasjevriend onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassokosten

Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen (het verstrekken van de gegevens of instructies of het betalen van de Prijs), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Verrasjevriend, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Verrasjevriend heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Verrasjevriend de Koper na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.

Artikel 17 Vouchers

Verrasjevriend verkoopt ook Producten in de vorm van een activiteit. De activiteiten kunnen worden aangeboden in de vorm van een Voucher, of in de vorm van een vaste datum. De activiteit zal worden uitgevoerd op de vaste datum of op een datum naar keuze van de Koper (indien dit mogelijk is en indien de gekozen datum nog beschikbaar is). De activiteit zal worden uitgevoerd op locatie van de Leverancier bij wie de activiteit is gekocht.

Een Voucher dient te worden ingewisseld bij de Leverancier bij wie de activiteit is gekocht binnen de geldigheidsperiode die op de Voucher/bij de verkoop van de Voucher wordt vermeld. Op iedere Voucher staat de geldigheidsduur van de Voucher vermeld. Indien de Koper de Voucher niet inwisselt binnen de geldigheidsperiode, vervalt de Voucher automatisch en kan deze niet meer worden ingewisseld. Zowel Verrasjevriend als de Leverancier zijn niet verantwoordelijk, nog aansprakelijk, voor het vervallen van de Voucher.

Een Voucher kan alleen worden ingewisseld bij de Leverancier en niet bij Verrasjevriend.

Verrasjevriend heeft het recht om ten behoeve van de Leverancier reserveringskosten of andere kosten in rekening te brengen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van de Voucher. Deze (eventuele) kosten zullen aan de Koper worden meegedeeld voordat hij/zij de Voucher koopt.

Artikel 18 Opschorting

Indien de Koper zijn/haar verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Verrasjevriend het recht de nakoming van haar verplichting (de levering van de Producten) op te schorten.

Daarnaast is Verrasjevriend bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Verrasjevriend omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verrasjevriend kan worden gevergd.

Verrasjevriend behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Ontbinding

Indien de Leverancier zijn/haar verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Verrasjevriend bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Verrasjevriend bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Verrasjevriend omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verrasjevriend kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verrasjevriend kan worden gevergd;
 • De Koper in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Koper onder curatele wordt gesteld;
 • De Koper komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verrasjevriend op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Indien Verrasjevriend de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Verrasjevriend niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Koper, is de Koper aansprakelijk voor de door Verrasjevriend geleden schade.

Artikel 20 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Verrasjevriend worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verrasjevriend geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verrasjevriend niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: storingen, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Verrasjevriend in redelijkheid niet van de Koper mag worden verlangd.

Verrasjevriend heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verrasjevriend zijn/haar verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Verrasjevriend als de Koper kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Verrasjevriend zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Verrasjevriend ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verrasjevriend gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Conformiteit en garantie

Verrasjevriend en de Leverancier garanderen dat de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Indien de geleverde Producten naar mening van de Koper niet conform de Overeenkomst zijn geleverd, dient de Koper dit zo spoedig mogelijk aan Verrasjevriend te melden. Verrasjevriend (of de Leverancier) zal vervolgens beoordelen of er sprake is van garantie. Indien de Leverancier garantie verstrekt, zal Verrasjevriend dit aan de Koper doorgeven.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

Verrasjevriend is niet aansprakelijk voor schade die de Koper stelt te hebben opgelopen bij de koop van Producten van de Leverancier. In het geval de Koper schade heeft opgelopen, dient de Koper contact op te nemen met Verrasjevriend. Verrasjevriend zal de Leverancier vervolgens op de hoogte stellen van de schade van de Koper. De Leverancier zal dit verder afronden.

Verrasjevriend is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Koper die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Verrasjevriend. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Koper;
 • Redelijke kosten, die de Koper heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die de Koper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Leverancier aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die de Koper redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Verrasjevriend is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Koper. Verrasjevriend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verrasjevriend is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verrasjevriend kenbaar behoorde te zijn. Verrasjevriend is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Verrasjevriend aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verrasjevriend beperkt tot het bedrag tot het bedrag waarop de door Verrasjevriend aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Verrasjevriend overeenkomstig de verzekering draagt.

De Koper dient de schade waarvoor Verrasjevriend aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Verrasjevriend te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Verrasjevriend (of de Leverancier) vervalt binnen 1 jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 23 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Koper vrijwaart Verrasjevriend (of de Leverancier) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Koper toerekenbaar is.

Indien Verrasjevriend (of de Leverancier) door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verrasjevriend zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verrasjevriend (of de Leverancier) en derden komen verder voor rekening en risico van de Koper.

Voor alle vorderingen jegens Verrasjevriend (of de Leverancier) en de door Verrasjevriend (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Koper Verrasjevriend (of de Leverancier)  ingelicht heeft over het gebrek van het geleverde Product.

Artikel 24 Auteursrechten en intellectuele eigendom

Verrasjevriend (of de Leverancier)  behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Verrasjevriend (of de Leverancier) behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 25 Verwerking persoonsgegevens en privacy

Verrasjevriend en de Leverancier handelen in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is).

De persoonsgegevens die de Koper aan Verrasjevriend verstrekt, zal Verrasjevriend zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Verrasjevriend zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De persoonsgegevens die de Koper aan de Leverancier verstrekt, zal de Leverancier zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. De Leverancier zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Verrasjevriend en de Leverancier mogen de persoonsgegevens van de Koper uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Verrasjevriend en de Leverancier niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Koper uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Koper heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Koper is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Koper gaat ermee akkoord dat Verrasjevriend hem/haar voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Koper niet benaderd wil worden voor onderzoek, dient hij/zij dit kenbaar te maken.

Artikel 26 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Verrasjevriend informatie van de Leverancier of de Koper over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Verrasjevriend verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 27 Nieuwsbrief

De Koper kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Koper op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Koper ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Koper kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@verrasjevriend.nl. De Koper zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 28 Wijziging Algemene Voorwaarden

Verrasjevriend heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Verrasjevriend zal de Leverancier en de Koper per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Leverancier en de Koper op de hoogte zijn gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Leverancier of de Koper niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Leverancier of de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verrasjevriend en de Leverancier partij zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Koper zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Verrasjevriend en de Koper (of de Leverancier en de Koper) zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 30 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 77403371.