Verse bloemen
24/7 Bereikbaar
Snelle levering
Veilig afrekenen

Privacyverklaring

Verrasjevriend.nl en Verrasjevriendin.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u op www.verrasjevriend.nl of www.verrasjevriendin.nl

Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privcybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 augustus 2020.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Websites (hierna ook “De website”): www.verrasjevriend.nl en www.verrasjevriendin.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid (Hierna ook: “De beheerder”): nl, gevestigd te Van der Heijdenlaan 27, 3705 EC Zeist, kvk-nummer: 77403371.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Verrasjevriend.nl en Verrasjevriendin.nl Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of Verrasjevriend.nl of Verrasjevriendin klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw Verrasjevriend.nl of Verrasjevriendin.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder of de leverancier voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen.

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Verrasjevriend of Verrasjevriendin zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account
aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een
cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@verrasjevriend.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: klantenservice@verrasjevriend.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

Verwerken van uw bestelling:
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze leveranciers) heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.
Gegevens in uw account:

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Wij bewaren de gegevens in uw account zoalang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons heeft ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

Gegevens contact met de klantenservice:
U kunt 24/7 contact opnemen met de klantenservice. U kunt ons mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We gebruiken de in uw account opgeslagen gegegevens om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons.

We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons en met leveranciers bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Facebook of Instagram, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder heeft verwijdert.

Gegevens uit klantenonderzoeken:
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID en e-mailadres) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen wij ook door derden laten uitvoeren. Op deze manier helpt u onze winkel nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Gegevens voor prijsvragen en acties:

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan u, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. Als u daarmee akkoord gaat, kunnen we de gegevens die je bij een actie of prijsvraag met ons deelt ook gebruiken voor andere doeleinden. Bij de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor wij uw gegevens precies gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Gegevens voor nieuwsbrieven:

Wij zullen geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes met u delen.
Wij delen deze graag via de mail Als u bij ons een account heeft en één of meerdere bestellingen heeft geplaatst, ontvangt u van ons de nieuwsbrief. Tenzij u heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich meteen afmelden voor deze e-mail via nieuwsbrieven@verrasjevriend.nl.

Social media:
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op  Verrasjevriend.nl of Verrasjevriendin.nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met u vrienden delen op je social media account. Verrasjevriend.nl of Verrasjevriendin.nl krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Overige:
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Met wie worden uw gegegevens gedeeld?

Wanneer u via Verrasjevriend.nl of Verrasjevriendin.nl een bestelling heeft geplaatst en de
bestelling wordt geleverd door één van onze leveranciers, krijgt die leverancier uw

Naam, bezorgadres, klantnummer en bestelnummer. Deze gegevens heeft de leverancier nodig om uw product te kunnen leveren. Mocht de betreffende leverancier een bezorgafspraak met u willen maken, dan krijgt de leverancier ook uw telefoonnummer.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door uw gekozen adres af te leveren.

Als u met onze klantenservice contact opneemt naar aanleiding van een bestelling, kunnen

wij aan de leverancier uw vraag of klacht doorsturen, ten behoeve van het afhandelen
daarvan.

Overheid:
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Artikel 12 – Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u
naar ons cookiebeleid.

 Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 – Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Artikel 15 – Webites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klarna:
Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden af ​​te stemmen op u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Artikel 16 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

 Artikel 17- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 18 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: klantenservice@verrasjevriend.nl.